Mayian FmMayian Fm News

Wambogo: Keidimayu netumi ewalata tenkaraki olong’oling’oli lerishata naado temurua Oloomunyi te kaunti e Kajiado

Keidimayu netumi ewalata tonkolongi natii dukuya  tenkaraki olongoli ngoli lerishata naado temurua Oloomunyi te polos e kaunti e Kajiado.

Orkilikuai naa ele oibalie oloti lorkomishonai te polos e kaunti e Kajiado a Charles Wambogo ejo etujurro ilarriyiak lenkulupuoni a surveyors leserkali ina kulupuoni neibalunye ajo ketumi ewalata ebaiki intarikini 12 olapa le 5.

Ore naa tenshoto olopeny ina murua neibalunye osiligi lenye ajo keidimayu netum ilopeny esipata.

Olomoni naa ele otoponayie MCA leward Oldalalekutuk a James Ole Ndaati ejo kenare neibalayu esipata tialo ina kulupuoni Oloomunyi peetum ilopeny esipata .

 

 

 

 

 

Show More

Related Articles