Mayian FmMayian Fm News

Etigilinore olbungei Ole Kenta eramatare e Municipality,ejo eitau eitayioloi iltunganak

Etigilunore  orbungei lemurua e bunge e Narok North  Richard  Moitalel Ole Kenta orekie le municipality ejo eitu eitayioloi iltunganak le kaunti e Narok enaa enaishia te sheria olosho.

Etuuta naa Ole Kenta MCAs le kaunti e Narok ejo eitapongoitie iltunganak aimie municipality eton meyiolo ilopeny ina kaunti barata tenebo irpolosien lenkulupuoni otii tiabori municipality.

Ore naake teina rishata neibalie esiana orpayiani oiriamariyie orbungei Ole Kenta ajo kepuo kotini egilunore orrekie le municipality.

Show More

Related Articles