Mayian FmMayian Fm News

Etang’oroyie kewan olbilionea Humphrey kiKariuki tolkesi lombilioni 41

Etang’oroyie kewan olbilionea Humphrey Kariuki, eisitaayioki eutieki elaata oo ropiyani e kodi naabaya imbillioni 41 neitu elak. Ore toratioti netejo Kariuki nchere, ore lelo oogira aagilunore ninye naa iltung’ana oata olom tenkaraki biashara enye natarasaayie te seuseu nalulung’a.

Eibalie ajo eeta lelo tung’ana enkipirta pee eidakie biashara enye eimum ilomon lelejare.

Etanyamala ilo karsis bilionea tenkiteru ele ari, eshomo ilopisaani le EACC arasaki biashara enye e naisho e Africa Limited Spirit te nkang’ e Thika.

Etemenaayie Kariuki kulo omon ooji eitu elak kodi oombilioni 41, nejo mongo lelo omon.

Show More

Related Articles