Mayian FmMayian Sports

Eiriwayie FKF ilkiliku lenkitukuja te nkop e Nigeria,enaa neyee Stephen Keshi

Eshomo olosho le Kenya eimu olturrur lenye lonkiguranani le FKF airiwa ilkiliku lenkitukuja te olosho le Nigeria enaa neyee olkocha lenye le apa Stephen Keshi.

Etalaki naa ilo kocha le Nigeria enkolong e Jumanne te nkoitoi neitekini ajo enkeya oltau aa heart attack natarasaka ninye.

Ore eimu olopeny lolorika le FKF Nick Mwendwa nchere eshomo Kenya airiwaki ilo osho lelo omon lenkitukuja.

Etorikoyie naa apa ilo kocha ina tiim e Super Eagles eya enkesha e AFCON olari le 2013.

Show More

Related Articles