Mayian FmMayian Fm News

Eipotutuo erubeta e devolution iltung’anak le Narok peing’uraki enyamali enkare ewalata

Eipotutuo iltung’anak lemurua e Narok East erubata e devolution peelo dukuya eing’uraki enyamali enkar ewalata nabikoo teina luboto enkop.

Ilomon naa kulo oibalie lelo tung’anak le Narok East elimu naa ajo ore enkure naata naa sapuk, neishiaa neishori silanken, olchoroi lenkare, pee edupore.

Show More

Related Articles