Mayian FmMayian Fm News

Eikilikuanaki serkali e Kajiado peeyie einguraki enkare iltunganak lemurua Oonkariak Ronkena

Eikilikuanaki serkali e kaunti Orkejuado peinguraki iltunganak enkare temurua o Rongena kop kop e kaunti e Kajiado

Kenare nejingaki serkali e kaunti e Kajiado aisho ilopeny emrurua Oonkariak Rongena enkare napuo aasihore

Ore eirorie Mayian Fm neibalie ilopeny ina luboto e kaunti e Kajiado nchere ketii oltunganak obo ogira aitasheiki ina are neitanyamalita ilopeny teina gumoto naitayio apa kaunti olari le 2014

Show More

Related Articles