EMOOLOGOIYWEK

Government removes 72000 teachers from KNUT

Kakoisto kibakengeit nesirei boisiet konetik, Teachers Service Commission kainaikab konetik 72,000 eng Register nebo kibakengeitab konetik nebo Kenya National Union of Teachers.

Koib kokwoutyenitok TSC kosupgei ak ngatutyetab kapkiruok nebo kiboitinik nekingat kibakengeinotok sirei boisiet konetik kotyaakta rabisiek chekitobonchini kibakengeitab konetik nebo KNUT ole koityaakta TSC Siling Million 83 kobun konetik 115,000 kityok.

Eng tai ko kosirotiin konetik che membaekab KNUT Cheitei 187,000 ole konyoru Siling Million 140 eng arawet agetugul ak iboru nitok kole koibeet KNUT Siling Million 57 eng arawetab 9 inegei.

Ak kosupgei ak kokwoutyenotok, ko kakokuur tuiyetab chokchinet nemabo kotugul kandoinatetab kibakengeitab KNUT asi kongalaleen kokwoutik cheibei amu tomo konyor akoi inguni kaaroreet kotiygei ak melekweek chebo arawetab 7 ak 8 kenyini.

Show More

Related Articles