Mayian FmMayian Fm News

Eitabayioki dukuya enkisiyiare e JSC enkipototo peeyie eitayuni tenkopis oljaji kitok David Maraga

Etangamaitie enkopisi enkisiyiaree kotini JSC, oratioti aa petition, najo peitauni orjaji kitok David Maraga tenkisiyiare enye tenkaraki eiteikini ajo megira aitobira enkisiyiare neye aaitobiraki.

Olkesi na ele oigero olee obo yioloti enaa Yusuf  Dimbili,eutita enkisiyiare eilo jaji kiktok, nejo kegira aoinyalaa enksiyoare enye ena orjaji kio le kena, te siadi sheria

Etuuta sii Yusuf Dimbili orjaji kitok Maraga ojo ore enkopis enye, negiraia aishakenoo imbaa oonkabilaritin, ejo tenkutuk e Kisii eibungitai intumoritin teina opis, embae  najo menare

Show More

Related Articles