Mayian FmMayian Fm News

Parseina: Meishiakino nepiki enegilat we siai enkaji, enkishooroto olkasin tiatua olosho

Meishiakino nepiki enegilat we siai enkaji, enkishooroto olkasin tiatua olosho. Ore eiro temurua Oloirien, Kiserian kaunti e Kajiado, etejo olministai le nkulupuoni tolkejuado, Hamilton Ole Parseina, enkurruna sapuk tenepiki eworo enkigerore olkasin tiatua olosho lolng’ejep obo.

Eibalie Ole Parseina, etoponari olkuak ojurruni olgilata lelo oigeroki tosiaitin, embae najo meishiakino tiatua olosho obo.

Teina rishata sii eshomo Ole Parseina, eitukuj olosho peemeitaa kuti nkera naatum. Etejo enetipat oleng’ teneisho olosho, eitayu enkitukuja nchere, teneitadoyio olosho eishoi enye naa keyau enjung’ore. Ore errepaa kulo omon olairritani obo teina murua Oloirien, Ole Nkeri, neibalie ajo pookata ake elo olosho dukuya tenetumi entaisere olosho, naa teneilepunyeki eishoi.

 

 

Show More

Related Articles