EMOOLOGOIYWEK

KCPE EXAMS TO KICK OFF TOMORROW

Tetaat koyai tyemutikab poror chepo KCPE kipsomaninik cheitei million 1 eng emet komugul chetaugei betutab karon

Tetaat koyai tyemutikab poror chepo KCPE kipsomaninik cheitei million 1 eng emet komugul eng betutab mutai.

Kailoos Minister nepo somanet Amb. Amina Mohamed nekaimuch korutechi sugulishek cheterter eng kimastab Kibra eng yutok Nairobi kakwautik chepo chapchinetabgei nepo tyemutichotok taugei mutai ak kowongei betutab kwangwan kasi .

Kongalali eng sugulitab Primary nepo Olympic komach Amina kipsomaninik tugul cheyai tyemutichotok kosuup ngatutik chemakatin chepo koistaegei ngalset yetesetai ak tyemutikwak.

Show More

Related Articles