Mayian FmMayian Fm News

Hamilton Parseina: Kepikita serkali e kaunti e Kajiado borata tenkaraki

Keloito dukuya serkali e kaunti e Kajiado epik barata endungoto olshambai peiboori eropare wenkolui

Ilomon naa kulo oibalie orministai oitasheiki ministri enkulupuoni teina kaunti a Hamilton Parseina ejo ketii eropare endungoto enkulupuoni teina kaunti

Etuuta naa surveyors otudungo enkop ejo ninche oyautua empapuli tenkulupuoni

Show More

Related Articles