Mayian FmMayian Fm News

Keriako Tobiko: Keepuoi aitanyamal pooki ng’aai otumieki endung’ito entim

Menyorari endungoto o nkuk tontimi pooki tiatua ele osho.

Orkilikuai naa ele oibalie orministai oitasheiki ministri ormanyarra o ntimi a Keriako Tobiko eirorita enkolong nabo natulusoiyie temurua Oldonyio Onyokie teward e Magadi.

Etoponayie naa kulo omon oloti lorgavanai le kaunti e Kajiado a Martin Moshisho eikilikuan ilaramatak peerip ormanyarra tenkaraki dupoto enye maate.

Show More

Related Articles