Mayian FmMayian Fm News

Eterrepa Ole Kisai ramatare enkisoma te kaunti e Kajiado

Eterrepa olkitok lenkisoma te kaunti e Kajaido Julius Ole Kisai ramatare nataasa olturur le CDF eibung’akino o serkali eina kaunti e Kajiado, eitaaki enetipat mbaa enkisoma oonkera kutiti.

Eibalie Ole Kisai ajo eiteng’ela olbungei le kop kop e kaunti e Kajiado, Katoo Ole Metito, ropiyiani naabaya milioni 2 nainyang’unyeki entemata oonkera natii sukuulini eina luboto olosho.

Enkoitoi ena nailepunyeki erisioi enkisoma tenena sukuulini e Kajiado South,

Ore teina rishata neikilikuana Ole Metito ntoiwuo tenebo larikok le murua Entonet peyie enyikaki mbaa naipirta sukuul neretu ailepunye enkisoma oonkera enye.

Teina rishata eibalie Ole Metito sukuulini 5 aa tenebo Paranai,Olchorro,Entonet,Murtot tenebo Lmisigiyo primary, naalimu ajo eitu eas esidai tentemata enkilasi e 8 olari otulusoyie

Etoponayie Katoo eirorita te murua Oloitoktok, ajo kelo aibung entumo tenebo larikok pooki lenena sukuulini 5 epuo aimaki mbaa enkisoma ntariki 12/5/2018.

Show More

Related Articles