Mayian FmMayian Fm News

Natembea: Kepuoi aitanyamal iltunganak oreuta dukuya emirata enkulupuoni te Narok

Keidimayu negoliki iltunganak opuo areu dukuya emirita enkulupuoni te kaunti e Narok

Orkilikuai naa ele oibalie orkomishonai le kaunti e Narok a George natembea eutita irpayiani ogira ayau intomonok neitu eyam aitutukuny peemir enkulupuoni

Etuuta naa sii Natembea lelo omirita enkop ejo keishia nepaashare aisinanisho naidimayu neyau emirata enkulupuoni

Show More

Related Articles