Mayian FmMayian Fm News

Eitarasakita ilasirak lolomon lele osho olong’unying’unyi lenye DPP Keriako Tobiko

Enotore olaitasheikino e mashataka e umma Keriako Tobiko ilasirak loolomon, ooitarasaitie oloigunyigunyi lenye tenkaraki enkitorogonya nagira angamaa etii enksisiyiare enye.

Etolimuo Keriako Tobiko ajo ore enkisiyiare olasirak loolomon na aenetipat oleng, nemeishaakino nepiki enkishui enye batisho

Eisiligie naa Tobiko ajo keinguraari ilo omoni te siekunioto.

Show More

Related Articles